بدیعزاده

تهران (۱۳۵۷ ـ ۱۲۷۹)

سید جواد بدیعزاده از جوانی در تهران شهرت یافت و تنها خوانندهای بود كه بسیاری از آهنگهایی كه در صفحههای گرامافون در سالهای ۱۳۱۷ – ۱۳۰۴ ضبط شده اند را خودش ساخته است. او برای ضبط صفحه، همراه ابوالحسن صبا و مرتضی محجوبی به بیروت، همراه مهدی خالدی و دلکش به هندوستان و همراه اسماعیل صارمی به آلمان سفر کرده است. بدیعزاده هنگام تأسیس برنامه گلها نزدیك شصت سال داشت و كم كم از خوانندگی كناره گرفته بود.

سید جواد بدیعزاده

خواننده و آهنگساز که در خانوادهای مذهبی و دارای صدای خوش متولد شد و آموزشهای موسیقی و آواز را از پدرش (میرزا محمدرضا بدیع) و داییاش (سعید الواعظین) گرفت. از جوانی در تهران شهرت یافت و تنها خوانندهای بود كه بسیاری از آهنگهایی كه در صفحههای گرامافون در سالهای ۱۳۱۷ – ۱۳۰۴ ضبط شده اند را خودش ساخته است. او برای ضبط صفحه، همراه ابوالحسن صبا و مرتضی محجوبی به بیروت، همراه مهدی خالدی و دلکش به هندوستان و همراه اسماعیل صارمی به آلمان سفر کرده است. او خواننده ای دارای تحصیلات و فرهنگ بود و به عربی و فرانسه تکلم می کرد.

وی داماد رضا قلی خان نوروزی (وفات ۱۳۰۱) خواننده و تنبک نواز معروف عصر قاجاریه بود و در بخش اداری مجلس شورای ملی کار می کرد.  

بدیعزاده هنگام تأسیس برنامه گلها نزدیك شصت سال داشت و كم كم از خوانندگی كناره گرفته بود. با این حال، از نظریات او در برخی برنامهها استفاده میشد. تعدادی از آهنگهای دوره اوج شهرت او در جوانی، كه برخی را خود ساخته و برخی را دیگران ساخته بودند، در برنامه گلها تنظیم و اجرای مجدد شدند. معروفترین آنها، «رفتی و باز آمدی» با كلامی از اسماعیل نواب صفا می باشد. گذشته از سه دوره صفحه گرامافون، یک سی دی حاوی معروف ترین ترانه های او با عنوان «ترانه های بدیع زاده» (تهران، ماهور، ۱۳۸۳)، و در کتاب خاطرات او با نام «گلبانگ محراب تا بانگ مضراب» (ویرایش سیدعلیرضا میرعلی نقی) منتشر شده است. او خواننده ای ادیب و دارای استعداد آهنگسازی بود وموسیقی مردمی در ایران با آثار او بنیانگذاری شده است.

صفحه ۷۸ دور

صفحه ۷۸ دور

مصاحبه ها

رنگارنگ

Music Journal

Music Iran Journal

مصاحبه ها