خاطره پروانه

مصاحبه ها توسط افراد گوناگونی چون: کیخسرو بهروزی، شاهرخ نادری، مسعود بهنود با اجراکنندگان و مؤلفینی چون: خاطره  پروانه، ابوالحسن صبا، حسن کسائی، سیمین بهبهانی، موتضی نی داوود، فرح، الهه ، … صورت گرفته است.

مصاحبه کننده: کیخسرو بهروزی
مصاحبه شونده: خاطره پروانه
تهران ۱۳۴۶

Related Audio

مصاحبه با خاطره پروانه
مصاحبه با پرویز یاحقی
مصاحبه با بنان
مصاحبه با سیمین بهبهانی

Related People

مصاحبه کننده: کیخسرو بهروزی
مصاحبه شونده: خاطره پروانه

Related Articles

N/A.