صفحه سنگی

صفحه ۷۸ دور شلاک (صفه سنگی) شامل ۳۰۰۰ اثر ضبط شده بین سالهای ۱۸۸۹ تا ۱۹۵۸ از اساتیدی چون: آقا حسینقلی، علی اکبر شهنازی، نایب السلطان، علینقی وزیری، درویش خان، اقبال آذر، قمر الملوک وزیری، مادام پری، آقا بابایف، روح انگیز، تاج اصفهانی، ضلی، طاهرزاده، بدیع زاده، ادیب خوانساری، آفت، مهوش، قاسم جبلی، دلکش، الهه و مرضیه

تاریخ ۱۸۸۹-۱۹۵۸

Related Audio

قمرالملوک وزیری- در سرزمین ایران، پلی فون، برلین، دشتی. تار- اردلان درگاهی

جواد بدیع زاده- مرد بدون زن، اودئون، آلمان، ارکستر آلمان.

3- Singer- Javad Badizade –
Title- Algarson,
Company-Sodwa
Place- Alepo
Composer- Jameh Barbod,
Musicians- violin Saba, Piano F. M,

4-Marzia
Title- Gol Gandom
Company-Shaherzad
Place- Tehran
Musicians- Buzork Laskari

Related People

قمرالملوک وزیری
جواد بدیع زاده
اردلان درگاهی
ارکستر آلمان

Related Articles

N/A.