گلچین هفته

گلچین هفته شامل ۱۱۶ برنامه تولید شده توسط هوشنگ ابتهاج از آثارهفتگی ضبط شده در رادیو در خلال دهه ۱۳۵۰و مصاحبه های فرهنگی-توصیفی با متخصصین و متفکرین تاریخی در رابطه با اثر. این است برنامه ۱۹.

تاریخ ۱۹۷۲-۱۹۷۹
مدت : ۱ ساعت

Related Audio

گلچین هفته ۱۹

Related People

تهیه کننده: هوشنگ ابتهاج

هنرمندان:
عبدالرسولی
مرضیه
روح الله خالقی
هوشنگ ابتهاج
حسین تهرانی
ابوالحسن صبا

Related Articles

N/A.