چنگ

ویراستار: روح الله خالقی
مدیر مسئول: لطف الله مفخم پایان

چنگ، فصلنامه موسیقی که صاحب امتیاز آن روح االله خالقی بوده و لطف االله مفخم پایان، وظیفه مدیر مسئول و سردبیر نشریه را برعهده داشته است، در سال ۱۳۲۵ شمسی منتشر می گردد و در پایان سال و پس از 4 شماره براي همیشه تعطیل می شود. فصلنامه مدرسه عالی موسیقی بوده،