قیصر

لیلی و مجنون

چرخ فلک

دختر شاه پریون

مهدی مشکی و شلوارک داغ

سلطان صاحبقران

قلندر

عروس فرنگی